Sociale media is nergens meer weg te slaan en ook elke generatie is er ondertussen mee aan de slag. Van Facebook tot Instagram, van Twitter tot LinkedIn, allemaal bieden ze ons de mogelijkheid om zoveel mogelijk te delen met de wereld. Video's brengen jouw sociale media marketing to the next level.

Een reclame spot over jouw dansgroep of een leuke activiteit met de jeugdbeweging? Maar ook een fitness motivatiefilmpje of een nieuw product dat je graag wil lanceren? Alles is mogelijk om een video op maat te maken.

Ook voor bedrijven vormt video een noodzakelijk onderdeel binnen elk degelijke videomarketing. Vertrekken vanuit een inhoudelijk verhaal zorgt voor authentieke video’s waarin de expertise en het vakmanschap van je bedrijf als hefboom wordt gebruikt om nieuwe klanten te werven.

Waarom videomarketing? De cijfers spreken eigenlijk voor zich. Hier een aantal algemene video-statistieken op een rij.

 • 74% van het online traffic is video-content

 • De waarde van één minuut video is 1,8 miljoen woorden

 • De gemiddelde gebruiker spendeert elke maand circa 15 minuten aan het bekijken van video-advertenties

 • 43% van de mensen wil graag meer video-content zien van marketeers

 • 55% van de mensen bekijkt elke dag video’s

 • 65% van de mensen bekijkt meer dan 75% van een video

 • 59% van het leidinggevende personen kiest video boven tekst

 • 54% van leidinggevende seniors deelt elke week werk-gerelateerde video’s met collega’s

 • Bijna 2/3 van de consumenten geven voorkeur aan video’s tot 60 seconden

 • 43% van de marketeers zou meer video’s produceren als ze hier de tijd en middelen voor hadden

 • 52% van de marketing-professionals noemen video de beste content voor rendement

 • 55% van de mensen bekijkt video uitvoerig

 • Marketeers die video gebruiken groeien 49% sneller in omzet

 

Maak keuze uit een van de packs of stuur ons een mailtje voor een pack op maat. 


Samenwerkingen

Onze Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bram Laenen Video Productions, hierna beschreven als BLVP.

 

Alle leveringen als prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.

 

De genoemde prijzen bij de filmopnames zijn gebaseerd op de tijd dat de cameraploeg moet aanwezig zijn om de opnames te realiseren, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van het filmen van het project tot het einde van het project, eventuele pauzes inbegrepen.

 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste 10 dagen na de factuurdatum.

 

Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1,5% per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van 220 euro ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

 

Eventuele parking -of tolgelden worden bij de normale verplaatsingskosten bijgerekend.

 

Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de client of om een aan de client te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden. Bij huwelijksreportages, podiumkunsten of evenementen die op een specifieke datum moesten worden gefilmd, wordt het te verwachten factuurbedrag volgens het bestelorder aan 30% aangerekend als de verbreking binnen een termijn van meer dan 1 maand op voorhand wordt gedaan. Doch indien de verbreking binnen een termijn van minder dan een 2 weken voor de voorziene opnamedatum gebeurt, wordt de volledig som van het te verwachten factuurbedrag aangerekend.

 

Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.

 

Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de drie kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan BLVP. Na verloop van de termijn van vijf kalenderdagen worden de facturen aangezien als aanvaard zonder voorbehoud.

 

Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, enz… of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,…), kan de client hiervoor geen schadevergoeding eisen.

 

De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de client niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.

 

Alle producties van BLVP vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en strafbaar.

 

BLVP zal gemaakte opnames en montages bewaren gedurende dertig dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames blijven eigendom van BLVP. Indien de client de gemaakte basisopnames langer wil laten bewaren, dient dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewaringsvergoeding in rekening gebracht worden aan de aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames staan.

 

Elke productie zal eindigen met het copyright van BLVP.